Land and Time Index Daily Life Economy Index Religion and Death Index

Ï Áñ÷áßïò Åëëçíéêüò Êüóìïò

×ñÞóç ôùí ÁñìÜôùí

Silver Decadrachm ca. 400375 b.c.
ÁóçìÝíéï ÔåôñÜäñá÷ìï
 400­375ð.×.
Óõñáêïýóåò
29-126-41
ÌéÜ öôåñùôÞ Íßêç  óôåöáíþíåé ôï íéêçôÞ áãþíùí ôåèñßððïõ.     ¼ðëá ôùí çôôçìÝíùí
                        Êáñ÷çäïíßùí êáëýðôïõí ôï äéáèÝóéìï ÷þñï êÜôù áðü ôçí ðáñÜóôáóç.  Áõôü ôï
åíôõðùóéáêü íüìéóìá  åíäÝ÷åôáé íá åßíáé  áíáìíçóôéêü ôçò íßêçò  ôïõ Äéïíõóßïõ Á'åíáíôßïí ôïõ Êáñ÷çäüíéïõ
óôñáôçãïý  Áìßëêá êáé ôçò  óùôçñßáò  ôùí Óõñáêïõóþí áðü ôçí  ðïëéïñêßá ôùí Êáñ÷çäïíßùí ôï 396 ð.×.  Ï ïðéóèüôõðïò
õðïãñÜöåôáé áðü ôïí Åõáßíåôï, Ýíáí áðü ôïõò ðéï  öçìéóìÝíïõò ÷áñÜêôåò íïìéóìÜôùí ôçò áñ÷áéüôçôáò.  Ïé
áíáìíçóôéêÝò êïðÝò íïìéóìÜôùí Ýãéíáí éäéáßôåñá äçìïöéëåßò óôçí ÅëëçíéóôéêÞ ðåñßïäï ìåôÜ ôï èÜíáôï ôïõ ÌåãÜëïõ
ÁëåîÜíäñïõ ôï 323 ð.×.
ÄéÜì. 34 ÷éë.
ÅõãåíéêÞ ðáñá÷þñçóç öùôïãñáößáò Ãñáöåßï Ðëçñïöüñçóçò Êïéíïý, Ìïõóåßï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò ÐåíóõëâÜíéá
Attic Geometric Amphora Late Geometric IIb (ca. 720700 b.c.)
                                                                                                                          Aôôéêüò áìöïñÝáò  ÃåùìåôñéêÞò ðåñéüäïõ
                                                                                                                          ¾óôåñç ÃåùìåôñéêÞ  IIb ( ð. 720-700 ð.×.)
                                                                                                                                                                          30-33-133
Ïé äýï äéáêïóìçôéêÝò ôáéíßåò óôï ëáéìü ôïõ áìöïñÝá áðåéêïíßæïõí óåéñÝò ïðëéóìÝíùí óôñáôéùôþí ôñåéò êáôÜ ìÝôùðï, åíþ  ç  ôáéíßá óôï óþìá ôïõ áìöïñÝá ìéá ðáñÝëáóç áñìÜôùí êáé ïðëéóìÝíùí óôñáôéùôþí.
                                                                                                                                                        ¾ø. 52 ,  ÄéÜì. 25 åê.
Öùôïãñáößá Maria Daniels ãéá ôï Perseus Project. . (116k)
Attic Black Figure Amphora Early 5th century b.c.
Aôôéêüò åñõèñüìïñöïò áìöïñÝáò
Áñ÷Ýò ôïõ 5ïõ áéþíá ð.×.
¸ñãï ôïõ " æùãñÜöïõ  ôïõ Äßïóöïõ"
Åðß äáíåéóìþ, Ìïõóåßï ÔÝ÷íçò ÖéëáäÝëöåéáò
L-64-177
Ç èåÜ ÁèçíÜ ïäçãåß Ýíá Üñìá ôåóóÜñùí áëüãùí Þ ôÝèñéððï
¾ø. 18,8, ÄéÜì. 12 åê.
 UM neg. S8-2828 (116k)


History of Warfare Men's Life and Horses

Áñ÷Þ ôçò Óåëßäáò
Ðåñéå÷üìåíá ôïõ Áñ÷áßïõ Åëëçíéêïý Êüóìïõ
Ðåñéå÷üìåíá  ôùí Ðáãêüóìéùí Ðïëéôéóìþí
Ðñþôç Óåëßäá
University Museum Logo
ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÉ: AÑ×ÁÉÏÉ ÊÁÉ ÓÕÃ×ÑÏÍÏÉ
Ìïõóåßï Áñ÷áéïëïãßáò êáé Áíèñùðïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò ÐåíóõëâÜíéá
© Copyright 1996