Land and Time Index Daily Life Economy Index Religion and Death Index

Åõ÷áñéóôßåò

×ñÞìáôá ãéá ôçí áíáêáßíéóç áõôïý ôïõ åêèåóéáêïý ÷þñïõ äüèçêáí ãåííáéüäùñá áðü  ôïõò åîÞò éäéþôåò êáé öïñåßò: Charles K. Williams II, the Estate of Katherine D.K. Lower óôç ìíÞìç ôçò êüñçò ôçò Julienne Lower Kelley, the Estate of Eleanore R. Green, Crawford H. Greenewalt, Jr., the University of Pennsylvania Americans with Disabilties Act of 1990 Central Fund, The Women's Committee of the University Museum,êáé the National Endowment for the Arts, Ýíáò Ïìïóðïíäéáêüò ïñãáíéóìüò. 
Ðåñéå÷üìåíá ôïõ Áñ÷áßïõ Åëëçíéêïý Êüóìïõ
Ðåñéå÷üìåíá  ôùí Ðáãêüóìéùí Ðïëéôéóìþí
Ðñþôç Óåëßäá
University Museum Logo
ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÉ: AÑ×ÁÉÏÉ ÊÁÉ ÓÕÃ×ÑÏÍÏÉ
Ìïõóåßï Áñ÷áéïëïãßáò êáé Áíèñùðïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò ÐåíóõëâÜíéá
© Copyright 1996